Regulamin serwisu

Regulamin serwisu infoprodukt.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego infoprodukt.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.infoprodukt.pl. (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Postanowienia Regulaminu wraz z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu infoprodukt.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu infoprodukt.pl.
 3. Przed rozpoczęciem użytkowania Serwisu infoprodukt.pl należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu infoprodukt.pl, do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§2
Definicje

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS – numer 0000301943, NIP: 118 196 62 72, REGON: 141 47 30 25, kapitał zakładowy: 100 tys. zł.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 3. Serwis – serwis internetowy infoprodukt.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.infoprodukt.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników będącą własnością InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 5. Login, Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana umożliwiająca komentowanie materiałów i treści zamieszczonych przez Administratora w Serwisie.
 6. Materiały multimedialne – wszelkie treści publikowane na stronie www.infoprodukt.pl. w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, audiowizualne.

§3
Informacje podstawowe, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16.
 2. Podstawowy zakres świadczenia usług związanych z Serwisem stanowi nieodpłatne udostępnianie przez Administratora w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami.
 3. Za pośrednictwem Serwisu mogą być również świadczone w przyszłości dodatkowe, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem działalności Serwisu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Serwisu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika tej strony.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie w ramach Serwisu usług elektronicznych odpłatnych będzie następować na podstawie formularza dostępnego pod adresem: www.infoprodukt.pl/.
 6. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Dla poprawnego korzystania z usług wideo, świadczonych w serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 7. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Baza danych osobowych użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu.
 8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
 9. Dostęp do informacji zawartych na www.infoprodukt.pl jest bezpłatny za wyjątkiem płatnych materiałów i tekstów.

§4
Usługi

 1. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych, które mogą być świadczone przed Administratora w przyszłości. Będą one dostępne dla Użytkowników po wniesieniu stosownych opłat.
 2. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

§5
Uczestnictwo w Serwisie

 1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16 podanego adresu mailowego w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich modyfikowania lub żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres: InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa bądź mailowo na adres redakcja@infomarket.edu.pl.

§6
Zasady korzystania

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

f) świadome przesyłanie materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, bomby–czasowe, spyware’y, adware’y oraz inne szkodliwe oprogramowanie.

§7
Reklamacje

 1. Jakiekolwiek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik powinien bezzwłocznie zgłosić Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§8
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za komentarze przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność materiałów multimedialnych.
 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
 3. Administrator nie udostępnią w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych pozwoleń i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 6. Administrator poinformuje Użytkowników o uruchomieniu usługi poczty wewnętrznej i zasadach świadczenia tej usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej, od momentu uruchomienia usługi poczty wewnętrznej, do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej od momentu uruchomienia takiej usługi.
 7. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, zdjęć, danych lub innych treści z serwisu infoprodukt.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).W szczególności zabronione jest:

a). zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b). umieszczanie odwołań do Serwisu w taki sposób, aby było utrudnione lub całkowicie niemożliwe poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c). zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d). rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

 1. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres e-mail: redakcja@infomarket.edu.pl.

§9
Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco poprzez zamieszczenie jego ujednoliconego tekstu na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu zmian. Wszelkie modyfikacje dokumentu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie się z nimi zapoznać.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket